Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 : Ter beschikking stelling, voorbehouden gebruik
De licentievergunning laat u toe, in de hoedanigheid van VERGUNNER, het pakket dat het standaard programma vormt te gebruiken in e?e?n enkel kantoor.
Dit “PROGRAMMA”, eigendom van LBRP, en erkent door de LICENTIEAANVRAGER, geniet een wettelijke bescherming door de wetten van 30 juni 1994, refererend tot de auteursrechten en bijkomende rechten (Belgisch Staatsblad van 27/04/94 p. 19292 e.v.) en de bescherming van de computerprogramma’s (Belgisch Staatsblad van 27/04/94 p. 19315 e.v.)

Art. 2 : Gebruiksrecht van het programma
Het programma wordt standaard gei?nstalleerd als een DEMO VERSIE. Het werken met de demo-versie is mogelijk voor de ingave van een beperkt aantal boekingen. In de demo versie kunnen de rapporten niet afgedrukt worden.
Na het ontvangen van een licentienummer en het ingeven hiervan zal het programma werken als een volwaardige versie.
Niettegenstaande elke ander vorm van verbintenis aangegaan door de VERGUNNER zal LBRP enkel overgaan tot de overhandiging van de licentienummer in ruil voor de ondertekening van de bestelbon en de betaling van de bijhorende verkoopfactuur.
De licentievergunning geeft het recht om e?e?n kalenderjaar te werken met het programma. Door de betaling van het jaarlijks onderhoudscontract wordt de vergunning terug geactiveerd voor e?e?n jaar. Bij niet verlenging van de licentievergunning vormt het programma zich om in een demo versie met de bijhorende beperkingen.

Art. 3 : Integriteit en kopij van zijn programma en zijn bijhorigheden.
Kopijen van het programma en documentatie mogen enkel gemaakt worden voor de bewaring. Ieder kopij van het programma voor een ander doel dan de bewaring of de oplading in een computer in het vooruitzicht van het gebruik van het PROGRAMMA door de VERGUNNER, rekening houdend met de voorgeschreven beperkingen, is expliciet verboden.

Art. 4 : Overdraagbaarheid en vertrouwelijkheid.
Het licentierecht is een strikt persoonlijk en onoverdraagbaar recht. U mag in geen geval de rechten die dit contract u toebedeelt overdragen tenzij een voorafgaand en schriftelijk akkoord van LBRP.
U mag het PROGRAMMA of alle bijkomende documentatie noch uitlenen, lenen, verkopen of overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon.

Art. 5 : Prijs
De vastgesteld prijs voor deze licentievergunning, omschreven in deze bestelbon/gebruikerslicentievergunning is kontant betaalbaar. Hij zal verhoogd worden met de van kracht zijnde taksen op het moment van facturering. Bij niet tijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal deze verhoogd worden met 10 % intresten/jaar met een minimum van 25 Euro.


Art. 6 : Wat betreft het programma
Te goeder trouw, rekening houdend met de complexiteit van het PROGRAMMA en van de technologische mogelijkheden, kan LBRP niet waarborgen dat het PROGRAMMA, volledig vrij is van gebreken. Geen enkel verplichting tot waarborg kan LBRP ten laste worden gelegd.
Noch LBRP noch ieder andere partij, verwikkeld in de creatie, de productie en commercie?le verdeling van haar PROGRAMMA kan verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materie?le of immaterie?le omstandigheden, van alle uitbatingsverliezen, van productie, van winst, van gegevens, van programma’s voorkomend van het gebruik of de onmogelijkheid de programma’s te gebruiken.


Art. 7 : Bevoegdheid, toepasbare wet en nietigheid.
Ingeval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.
Indien bij overmacht e?e?n of meerdere clausules van dit contract nietig worden verklaard door een gerechtelijke beslissing, blijft het contract in zijn geheel geldig met uitzondering van de nietige clausules.